Logo
phone   spliter   telegram 
سخن روز : بعضی‌‌ها آنقدر فقیر هستند که تنها چیزی که دارند پول است
شنبه 2 تیر 3

افزایش سرمایه شرکت سیمان کویر (از سرمایه 390،000 میلیون ریال به 702،000 میلیون ریال)  در اردیبهشت ماه 1400

براساس تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/19 شرکت سیمان کویر کاشان با افزایش سرمایه به میزان 312،000 میلیون ریال (از سرمایه 390،000 میلیون ریال به 702،000 میلیون ریال) از محل سود انباشته  موافقت گردید.