Logo
phone   spliter   telegram 
سخن روز : هر افتخاری از جسارت شروع کردن برخاسته است.
شنبه 16 آذر 98

ثلاث: خدمات مکنده صنعتی متحرک کارخانه سیمان

شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام در نظر دارد خدمات مکنده صنعتی متحرک جهت جمع آوری نرمه، غبار، آخال و مواد حاصل از ریزش در خط تولید و حمل و نقل موجود در کل مناطق کارخانه سیمان کنگان به آدرس کنگان ، کیلومتر ۱۵ جاده کنگان به عسلویه را به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید. از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود در یکی از ایام هفته در ساعات اداری از تاریخ آگهی ۹۸/۳/۲۷ دوشنبه تا حداکثر تاریخ ۹۸/۴/۱ برای دریافت اسناد مربوطه به دبیرخانه کارخانه سیمان کنگان به آدرس کنگان کیلومتر ۱۴ جاده کنگان به عسلویه به شماره تلفن ۰۷۷۳۷۲۲۸۲۲۱ و یا دفتر مرکزی به آدرس تهران، بلوار آفریقا رو به روی پارک صبا، خیابان شهید حسین بنیسی( فرزان غربی) پلاک ۳۸ طبقه دوم، واحد امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن ۰۲۱۸۸۶۷۰۷۱۱ داخلی ۳۰۴ تماس گرفته و پس از دریافت اسناد مربوطه از محل انجام مناقصه بازدید به عمل آورده و تا تاریخ ۹۸/۴/۶ پنجشنبه قیمت پیشنهادی خود را در پاکت در بسته ارائه نمایند. در ضمن هزینه چاپ آگهی این مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.