Logo
phone   spliter   telegram 
سخن روز : هر افتخاری از جسارت شروع کردن برخاسته است.
چهارشنبه 22 اردیبهشت 0

خبرنگاران جوان: قیمت مازوت نسبت به قیمت کنترل شده سیمان، گران تر است

حسین احمدی سلیمانی رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه در سه سال اخیر بیش از دو سوم صنایع ثبت شده در استان، صنایع معدنی و انرژی‌بَر بوده اند، گفت: از یک طرف، چون تحریم هستیم این صنایع می‌تواند کارگشا باشند، اما از سوی دیگر، علاوه بر مبحث گاز در زمستان برای این واحدها، امسال با مشکل قطعی برق هم روبه‌رو بوده‌اند. او افزود: مشکل سیمان را امروز از این جهت مطرح می‌کنیم که بنا به سیاست‌های شرکت گاز و در زمستان، این شرکت برای قطع این انرژی ابتدا به سراغ واحد‌های سیمانی می‌رود؛ البته ناگفته نماند که امسال همکاری خوبی از سوی شرکت مذکور صورت گرفت و قطعی گاز به صورت نوبتی اتفاق افتاد. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: از طرفی برخی واحد‌ها می‌توانند برای تولید خود به سراغ استفاده از سوخت مازوت بروند، اما باز با توجه به قیمت کنترل شده سیمان، تولید این محصول با سوخت مازوت گران تمام شده پس واحد‌ها امسال نتوانستند حتی به میزان نیاز خود هم از مازوت به عنوان سوخت جایگزین بهره بگیرند. حسین احمدی سلیمانی رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه در سه سال اخیر بیش از دو سوم صنایع ثبت شده در استان، صنایع معدنی و انرژی‌بَر بوده اند، گفت: از یک طرف، چون تحریم هستیم این صنایع می‌تواند کارگشا باشند، اما از سوی دیگر، علاوه بر مبحث گاز در زمستان برای این واحدها، امسال با مشکل قطعی برق هم روبه‌رو بوده‌اند.  او افزود: مشکل سیمان را امروز از این جهت مطرح می‌کنیم که بنا به سیاست‌های شرکت گاز و در زمستان، این شرکت برای قطع این انرژی ابتدا به سراغ واحد‌های سیمانی می‌رود؛ البته ناگفته نماند که امسال همکاری خوبی از سوی شرکت مذکور صورت گرفت و قطعی گاز به صورت نوبتی اتفاق افتاد.  رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: از طرفی برخی واحد‌ها می‌توانند برای تولید خود به سراغ استفاده از سوخت مازوت بروند، اما باز با توجه به قیمت کنترل شده سیمان، تولید این محصول با سوخت مازوت گران تمام شده پس واحد‌ها امسال نتوانستند حتی به میزان نیاز خود هم از مازوت به عنوان سوخت جایگزین بهره بگیرند.