Logo
phone   spliter   telegram 
سخن روز : هر افتخاری از جسارت شروع کردن برخاسته است.
شنبه 3 مهر 0

مسابقه نقاشی با موضوع محیط کار پدر و مادر - فرزندان کارکنان شرکت سیمان کویر کاشان - مهرماه 1399

در راستای آشنایی و شناخت بیشتر خانواده های محترم کارکنان از محیط کار، شرکت سیمان کویر کاشان اقدام به برگزاری مسابقه نقاشی در رده های سنی مختلف با موضوعیت محیط کار پدر یا مادر نموده است. ضمن تشکر از مشارکت فرزندان کارکنان در این امر فرهنگی نفرات اول تا سوم رده های سنی سه گانه به شرح ذیل می باشد.